Понеделник, 31 Август 2015

Контакт с нас
ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ - Г. ПОПОВ
1303 София,
бул.: 
Хр. Ботев № 77А, ет. 3
Тел./факс: 02 931 24 00
Моб. тел.: 0887 411 549
E-mail:
g.popov@einet.bg

ПЕРСОНАЛ ТУР
бул.: Хр. Ботев № 77А, ет. 3
Тел./факс: 02 931 24 00
Моб. тел.: 0887 960 267, 
                0893 414 404

E-mail: 
tourism@personal-konsult.com
         
-------------------------------------

доц. д-р Ганчо Иванов Попов

КРУШУНА Духовен живот

ПРИЗИВ ЗА ПОДКРЕПА
Да спасим храм-паметника „Св. Архангел Михаил” в с. Крушуна

С. Крушуна -
галерия

Крушунските водопади

-------------------------------------

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

СТАРТИРА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПОС 2014-2020

Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г." обяви първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Процедурата е за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци. Ще се финансират и мерки за осигуряване на необходимото оборудване,  съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци. Допустими бенефициенти по процедурата са общини, а общият размер на средствата, които могат да бъдат договорени, е  97 791 500 лв.
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на  проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/

Проектни предложения може да се подават до 1 август 2016 г., 23.59 часа включително.

Насоки за кандидатстване с приложенията към тях,  са публикувани на интернет-сайта на ОПОС http://ope.moew.government.bg

ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ ОБЯВЯВА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление" публикува първата процедура за кандидатстване за 2015 г.: „Структуриране на данни и аналитични дейности в изпълнение на стратегическите документи за развитие на държавната администрация, развитие на електронното управление и въвеждане на електронното управление в сектор правосъдие".           
Насоките и всички останали документи за кандидатстване са публикувани на Единния информационен портал: http://www.eufunds.bg
Крайният срок за подаване на проектни предложения е до края на месец септември 2015 г.

ОТВОРЕНИ ПОКАНИ ЗА ПОДАВАНЕ НА  ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване”. Процедура BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот”
Краен срок: 06.01.2016 г.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет №1 и Инвестиционен приоритет №3, BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“
Краен срок: 14.09.2015 г.

Програма „Европа за гражданите” 2014-2020, Направление 2: „Демократична ангажираност и гражданско участие”, Действие 1: “Побратимяване на градове”
Краен срок: 01.09.2015 г.

Програма „Европа за гражданите” 2014-2020, Направление 2: „Демократична ангажираност и гражданско участие”, Действие 2: “Мрежи от побратимени градове”
Краен срок: 01.09.2015 г.

Програма LIFE 2014-2020, Подпрограмата за околната среда, Подпрограмата за действия по климата
Краен срок: 30.09.2015 г.

-----------------------------------------

ЗА МЕНИДЖЪРИ, ДИРЕКТОРИ, ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ, РЪКОВОДИТЕЛИ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ЛИЧЕН СЪСТАВ, СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КАСИЕРИ И ДРУГИ ЕКСПЕРТИ
 организираме пътуващ квалификационно- консултантски семинар на тема:

ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ В СОЦИАЛНО, ЗДРАВНО И ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

ЛЕКТОР  ЕМИЛИЯ ИВАНОВА - ЕКСПЕРТ С ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ В НОИ

30 септември - 5 октомври  2015 г.
О-В ЗАКИНТОС, ГЪРЦИЯ

Комплексна цена: 595 лв. Доплащане за единична стая - 160 лв.

Курсът е за лицата, които желаят да бъдат изрядни пред контролните органи от НОИ и НАП при извършване на проверки и ревизии и за всички, които не са безразлични към правата, които имат в областта на социалното, здравното и пенсионното осигуряване.

По време на обучението ще получите:

- Практически знания

- Съвети по конкретни казуси

- Дискусии и отговори по зададени въпроси

Ще получите и сертификат за професионално усъвършенстване!


Повече подробности, пълна програма и заявка за участие ще намерите ТУК.

-----------------------------------------

24 ГОДИНИ ОПИТ, ТРАДИЦИЯ И ДОВЕРИЕ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕТ „ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ – Г . ПОПОВ”

Фирма ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ – ГАНЧО ПОПОВ е основана през 1991 г. с основна дейност диагностика и управление на човешките ресурси, квалификационно-консултантска, проектантска и издателска дейност.
Притежава Сертификат за качество БДС ISO 9001:2008 № BAS QMS V 707-1 в областта на консултантска, посредническа и експертна дейност, подготовка, управление и изпълнение на проекти, обществени поръчки и публични събития, подготовка, методическо осигуряване и провеждане на обучения и Регистрация за туроператорска и турагентска дейност № РК-01-6966/2012 г.
ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ – ГАНЧО ПОПОВ има дългогодишен опит в организирането и провеждането на квалификационни курсове, семинари и конференции в областта на управлението на човешките ресурси, усвояването на средствата от европейските фондове, проекти, обществени поръчки и др., които се провеждат както в страната, така и извън нея. Фирмата е с над 20 годишна традиция в издаването на специализирана литература по счетоводство, управление на човешките ресурси, здравен мениджмънт и др.
 

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ – ГАНЧО ПОПОВ:

 • Организиране и провеждане на обучения: счетоводство, човешки ресурси, мениджмънт, социални дейности, проекти, обществени поръчки, туризъм.
 • Изпълнение на обществени поръчки-организиране на информационни кампании, логистика на събития, управление на проекти и др.
 • Издателска дейност - сп. „Човешки ресурси”, сп. „Фондове Програми Проекти”, специализирана литература.
 • Работа по проекти и обществени поръчки, финансирани със средства по оперативните програми.
 • Туроператорска и турагентска дейност.

КАТО ПРИЕМАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ НИЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

 • Настаняване в хотел ;
 • Трансфер от и до летище;
 • Вътрешен транспорт
 • Езикови курсове;
 • Работно място;
 • Наставничество;
 • Културна програма;
 • Туристическа програма;
 • Издаване на сертификат.

-------------------------------------------------------

АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ 2016
Специална лятна оферта!
 

Абонирайте се за нашите издания - сп. "Човешки ресурси", сп. "Фондове Програми Проекти".

Повече подробности и заявка за абонамент може да намерите ТУК.

-------------------------------------------------------