Saturday, 20 January 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contact us

PERSONAL KONSULT
77A, "Hristo Botev" blv, fl. 3
Sofia 1303, Bulgaria
Tel./fax: 359 2 931 24 00
              359 2 931 18 02
Mob. tel.: 0887 705 325
e-mail: g.popov@einet.bg

PERSONAL TOUR
77A "Hristo Botev" Blvd., Fl. 3,
Sofia1303, Bulgaria

Phone:  +359 2 931 24 00
Mobile.: +359 893 414 404, 
             +359 888 745 059
e-mail:
  
tourism@personal-konsult.com 
 
incoming@personal-konsult.com 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Personal Konsult- Gantcho Popov (PKGP) profile on OnlineCompanies.com

Record
2014

„Дейности по информация и публичност при изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на служителите и качеството на дейностите на служба „Военна информация“
Договор №1546/18.07.2014
Възложител: служба Военна информация

Организиране на изнесено обучение за служителите на Държавната агенция за закрила на детето”
Договор № ДП5-8/11.11.2014
Възложител: ДАЗД
 

Логистична услуга по организиране на обучения и семинари,  по проект:  „ Подай ми ръка сега, защото утре може да е късно”, договор № BG051PO001-4.1.05 – 0197 по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013”
Договор №34/ 23.04.2014
Възложител: Община Болярово

Обособена позиция № 3 „Осигуряване на логистика за организация и провеждане на три ключови конференции” на обществена поръчка с предмет: „Разработване и прилагане на системи за обучения, провеждане на обучения и осигуряване на логистика за провеждането на обучения и конференции по проект № BG051PO001-6.2.09 „Укрепване на капацитета на Агенция за социално подпомагане за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съ-финасирана от Европейския социален фонд и държавния бюджет, съгласно обособени позиции”,
Договор № BG00/ЗОП01/12/27.09.2013 г.
Възложител: Агенция за социално подпомагане

„Организиране на логистика за провеждане на информационни събития и срещи на ОИЦ Търговище и прояви  за информация и публичност по проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център в град Търговище”, Договор № BG161PO002-3.3.02-0002-C0003/12.07.2011”, финансиран по ОП „Техническа помощ”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, изпълняван от Община Търговище
Договор: Д-ОС-7/ 30.05.2012 г.
Възложител: Община Търговище

Туроператорска услуга за организиране на мероприятия” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-7.0.07-0060 по проект „Формиране на адекватни компетентности за работа с нови технологии и в конкурентна среда”, финансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013,
Договор№ EU0060-009
Възложител: Интернационални Морски Технологии ЕООД

„Осигуряване на транспорт и хотелско настаняване за организиране, провеждане и участие в B2B срещи, изложение, визити и обучения на административното тяло и членовете на клъстерa“,
Договор № BG161PO003-2.4.02-0092-C0001/Se-01/18.11.2014
Възложител: Сдружение „ Блъгарски мебелен клъстер“

Командировки в страната и чужбина- осигуряване на необходими резервации и плащания за транспорт и нощувки при командировки в страната и чужбина по изпълнение на проект по договор за безвъзмездна помощ № BG161PO003-1.1.05-0092-C001/19.09.2012
Договор № BG161PO003-1.1.05-0092-C001/Se-2  от  19.07.2013
Възложител: Биодринкс ООД

 
2013

„Организиране и провеждане на  обучителни и публични мероприятия в България и Италия и логистика по трансграничен проект „Кооперациите - възможност за социално включване чрез труд за хора с увреждания” изпълняван съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-7.0.07-0172-C0001
Договор № 5 от 21.10.2013 г.
Възложител: Национален съюз на трудово-производителните кооперации

Подготовка, организиране и провеждане на обучения по проект:„Повишаване компетентността на магистрати и съдебни служители от административен съд Велико Търново, административен съд Ловеч и административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции”, финансиран по ОПАК
Договор № 1/12.07.2013 г.
Възложител: АС Велико Търново

Организиране на информационни събития на територията на София град и София област“ по Проект 0088-ОСЯ-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика в България”
Договор № СО-РД-55-277/29.04.2013 г.
Възложител: Столична Община

„Обучение по Ключова компетентност "Умение за учене" - тема "Работа в екип"  за 29 участника за 3 дни“ и  „Обучение по Ключова компетентност "Обществени и граждански компетентности" - тема "Работа със специфични групи граждани"  за 29 участника за 3 дни“ по проект Проект ЦА12-22-1/20.05.2013 г. “Повишаване квалификацията на служителите от Областна администрация Шумен”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Договор № РД-10-21/24.07.2013
Възложител: ОА Шумен

Организиране и провеждане на обучения на служителите от общинска администрация в Община Раднево” по проект „Община Раднево- компетентна, ефективна и ефикасна общинска администрация в услуга на гражданите и бизнеса”, Договор № А12-22-166/29.05.2013г по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна осII, „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” по бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”
Договор № 0301/14.12.2013 г.
Възложител: Община Раднево

„Анализ на състоянието на човешките ресурси в Областна администрация Разград, организационно-техническа подготовка и провеждане на учебно посещение в регион Марке, Италия, обмяна на опит в департамент Шарант-Маритим, Франция, изследване на правното съзнание на служителите от трите партньорски организации, изработване на Стратегия за развитие на човешките ресурси в Областна администрация Разград и двудневен форум „Peer review на добрите практики” по Проект „Европейски уроци” на Областна администрация Разград”
Договор №012013/04.01.2013
Възложител: Областна администрация Разград

„Организационно-техническа подготовка и провеждане на събития - обучение, фокус групи, кръгли маси и конференция по Проект „Мисия Благоденствие” на Областна администрация Разград”
Договор №: 222012/26.09.2012 г.   
Възложител: Областна администрация Разград

„Дейности за информация и публичност по проект „Ефективност и качество за добро управление”, финансиран по ОПАК
Договор №4/26.11.2012
Възложител: Община Троян

„Изпълнение на дейностите свързани с осигуряването на публичност и информираност по Договор BG 161PO001/3.1-02/2009/015, Проект „Нов живот за миналото”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие ”, с Възложител община Раднево
Договор №: 0201/19.10.2011 г.
Възложител: Община Раднево

 
2012

„Логистично осигуряване провеждането на обучения на асистенти в инспекционната дейност по проект BG051PO001- 6.1.07 „ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТРУДА”, финансиран по програма „Развитие на човешките ресурси” и по който бенефициент е Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”
Договор №23/27.01.2012
Възложител: Изпълнителна агенция, Главна инспекция по труда

„Изработване на бизнес и маркетингова стратегия” като част от проект „Внедряване на нов биотехнологичен модел за производство на натурални безалкохолни напитки с антиоксидантни свойства”,
Договор  ТМУ-02-17/06.12.2011 от 28.03.2012
Възложител: „Терра корпорейшън” АД 

 

 
2011

„Осигуряване на логистика за организация и провеждане на шест регионални семинара и една заключителна национална конференция по ПРОЕКТ VS/2010/0536 „Равенството – път към прогрес” по Програма ПРОГРЕС (2007-2013) на Европейския съюз,
Договор  №РД04-47/ 11.07.2011г.
Възложител - Министерство на труда и социалната политика

 
2010

Провеждане на встъпителна конференция във връзка с изпълнението на проект на Прокуратура на Република България с номер на договор №К09-15-1/30.11.2009г. и наименование „Укрепване на капацитета на Прокуратурата на Република България при взаимодействие с контролните органи за противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и правата на гражданите” по подприоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.5. „Прозрачна и ефективна съдебна система”, бюджетна линия BG051PO002/09/1.5-02 на Оперативна програма „Административен капацитет” 
Възложител-Прокуратура на Република България
Договор за възлагане№08.01.2010 г.

 

Изработване на три късометражни филма за популяризиране на идеите и целите на СОЦИАЛНИ Малки и Средни Предприятия, във връзка с изпълнението на проект №LLP-LdV-TOI-2008-LT-0021, финансиран от Програмата за учене през целия живот на Европейската комисия
Възложител: Национално Сдружение на Малкия и Среден Бизнес
Договор за възлагане№LLP-LdV-TOI-2008-LT-0021-F от 30.04.2010 г.

 

Организиране на тридневен семинар, Лот 2, по обществена поръчка „Чрез лечебна педагогика и социална терапия – към успешна адаптация и интеграция на децата с множествени увреждания от ДДУИ село Петрово” проект BG 051PO001-5.2.03-0061-C0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Човешки ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и държавния бюджет на Република България-Изпълнението обекта на поръчката включва следните дейности: със стандартно техническо оборудване;
- Осигуряване на хотелско настаняване и кетъринг;
- Изработване на материали за участниците-папки, химикалки, флаш памети, чанти за документи;
- Отпечатване на брошура, отразяваща резултатите от семинара.
Възложител - Община Сандански
Договор за възлагане №130-04, от 02. 06. 2010 г
.

 

„Организиране и провеждане на събития за целите на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Възложител: Министерство на околна среда и водите
Договор за възлагане : Д-30-74/09.08.2010 година в изпълнение на рамково споразумение 1499-3/14.10.2009 г. с предмет: "Организиране на обучения на бенефициенти по оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

 

„Организиране и провеждане на заключителна конференция” Обособена позиция 2 по обществена поръчка „Разработване и отпечатване на наръчник за новите възможности за административното обслужване в общините Бобов дол, Сапарева баня и Бобошево; създаване и излъчване на рекламен клип и създаване на три информационни филма(по един за всяка община); публикации (статии и интервюта) в местната преса; изготвяне, отпечатване и разпространение на: информационни брошури, информационни плакати, както и организиране и провеждане на заключителна конференция за отчитане на резултатите по проект “Администрация в услуга”, финансиран със средства по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ и държавния бюджет на Република България
Договор от 02.06.2010 г.
Възложител - Община Бобов Дол

 

„Консултантска услуга, включваща осигуряване на законосъобразно протичане и цялостно управление на дейностите от проектите до окончателното им изпълнение и изплащане на стойността им» по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Проектите са обособени като отделни позиции и са както следва:
ПОЗИЦИЯ 1: Проект №11/322/00049 – „Реконструкция на улична мрежа – ул. „Филип Тотю“ от км.0+000 до км.0+598.00; ул. „Филип Тотю“ – ул. „Цар Освободител“ от км.0+000 до км.0+196,20; ул. „Сергей Румянцев“ от км.0+000 до км.0+330,00; ул. „Цар Освободител“ от км.0+000 до км.0+665,60 в гр.Летница“
ПОЗИЦИЯ 2: Проект №11/322/00050 – „Реконструкция на улична мрежа– ул. „Цар Освободител“ - ул. „Филип Тотю“ от км.0+000 до км.0+253,80; ул. „Ал.Стамболийски“ от км.0+000 до км.1+037,80; бул. „България“ от км.0+000 до км.0+627,30 в гр. Летница“.
ПОЗИЦИЯ 3. Проект №11/322/00059 – „Реконструкция на улична мрежа–гр.Летница, ул. „Бачо Киро“ от км.0+000 до км.0+918,00“.
Договор от  01.11.2010
Възложител - Община Летница

 

„Консултанска услуга, включваща осигуряване на законосъобразно протичане и цялостно управление на  дейностите  от Проект „Реконструкция на улична мрежа – гр.Летница, ул. „Витоша“ от км.0+000 до км.0+850 и от км.1+150 до км.1+290“  до окончателното му изпълнение и изплащане на стойността му“ по ПРСР 2007-2013 г.  
МЯРКА 322 „ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА”
Договор от  01.11.2010
Възложител - Община Летница

 

 
More Articles...
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 2