Saturday, 20 January 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contact us

PERSONAL KONSULT
77A, "Hristo Botev" blv, fl. 3
Sofia 1303, Bulgaria
Tel./fax: 359 2 931 24 00
              359 2 931 18 02
Mob. tel.: 0887 705 325
e-mail: g.popov@einet.bg

PERSONAL TOUR
77A "Hristo Botev" Blvd., Fl. 3,
Sofia1303, Bulgaria

Phone:  +359 2 931 24 00
Mobile.: +359 893 414 404, 
             +359 888 745 059
e-mail:
  
tourism@personal-konsult.com 
 
incoming@personal-konsult.com 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Personal Konsult- Gantcho Popov (PKGP) profile on OnlineCompanies.com

2013

„Организиране и провеждане на  обучителни и публични мероприятия в България и Италия и логистика по трансграничен проект „Кооперациите - възможност за социално включване чрез труд за хора с увреждания” изпълняван съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-7.0.07-0172-C0001
Договор № 5 от 21.10.2013 г.
Възложител: Национален съюз на трудово-производителните кооперации

Подготовка, организиране и провеждане на обучения по проект:„Повишаване компетентността на магистрати и съдебни служители от административен съд Велико Търново, административен съд Ловеч и административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции”, финансиран по ОПАК
Договор № 1/12.07.2013 г.
Възложител: АС Велико Търново

Организиране на информационни събития на територията на София град и София област“ по Проект 0088-ОСЯ-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика в България”
Договор № СО-РД-55-277/29.04.2013 г.
Възложител: Столична Община

„Обучение по Ключова компетентност "Умение за учене" - тема "Работа в екип"  за 29 участника за 3 дни“ и  „Обучение по Ключова компетентност "Обществени и граждански компетентности" - тема "Работа със специфични групи граждани"  за 29 участника за 3 дни“ по проект Проект ЦА12-22-1/20.05.2013 г. “Повишаване квалификацията на служителите от Областна администрация Шумен”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Договор № РД-10-21/24.07.2013
Възложител: ОА Шумен

Организиране и провеждане на обучения на служителите от общинска администрация в Община Раднево” по проект „Община Раднево- компетентна, ефективна и ефикасна общинска администрация в услуга на гражданите и бизнеса”, Договор № А12-22-166/29.05.2013г по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна осII, „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” по бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”
Договор № 0301/14.12.2013 г.
Възложител: Община Раднево

„Анализ на състоянието на човешките ресурси в Областна администрация Разград, организационно-техническа подготовка и провеждане на учебно посещение в регион Марке, Италия, обмяна на опит в департамент Шарант-Маритим, Франция, изследване на правното съзнание на служителите от трите партньорски организации, изработване на Стратегия за развитие на човешките ресурси в Областна администрация Разград и двудневен форум „Peer review на добрите практики” по Проект „Европейски уроци” на Областна администрация Разград”
Договор №012013/04.01.2013
Възложител: Областна администрация Разград

„Организационно-техническа подготовка и провеждане на събития - обучение, фокус групи, кръгли маси и конференция по Проект „Мисия Благоденствие” на Областна администрация Разград”
Договор №: 222012/26.09.2012 г.   
Възложител: Областна администрация Разград

„Дейности за информация и публичност по проект „Ефективност и качество за добро управление”, финансиран по ОПАК
Договор №4/26.11.2012
Възложител: Община Троян

„Изпълнение на дейностите свързани с осигуряването на публичност и информираност по Договор BG 161PO001/3.1-02/2009/015, Проект „Нов живот за миналото”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие ”, с Възложител община Раднево
Договор №: 0201/19.10.2011 г.
Възложител: Община Раднево