Saturday, 20 January 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contact us

PERSONAL KONSULT
77A, "Hristo Botev" blv, fl. 3
Sofia 1303, Bulgaria
Tel./fax: 359 2 931 24 00
              359 2 931 18 02
Mob. tel.: 0887 705 325
e-mail: g.popov@einet.bg

PERSONAL TOUR
77A "Hristo Botev" Blvd., Fl. 3,
Sofia1303, Bulgaria

Phone:  +359 2 931 24 00
Mobile.: +359 893 414 404, 
             +359 888 745 059
e-mail:
  
tourism@personal-konsult.com 
 
incoming@personal-konsult.com 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Personal Konsult- Gantcho Popov (PKGP) profile on OnlineCompanies.com

2014

„Дейности по информация и публичност при изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на служителите и качеството на дейностите на служба „Военна информация“
Договор №1546/18.07.2014
Възложител: служба Военна информация

Организиране на изнесено обучение за служителите на Държавната агенция за закрила на детето”
Договор № ДП5-8/11.11.2014
Възложител: ДАЗД
 

Логистична услуга по организиране на обучения и семинари,  по проект:  „ Подай ми ръка сега, защото утре може да е късно”, договор № BG051PO001-4.1.05 – 0197 по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013”
Договор №34/ 23.04.2014
Възложител: Община Болярово

Обособена позиция № 3 „Осигуряване на логистика за организация и провеждане на три ключови конференции” на обществена поръчка с предмет: „Разработване и прилагане на системи за обучения, провеждане на обучения и осигуряване на логистика за провеждането на обучения и конференции по проект № BG051PO001-6.2.09 „Укрепване на капацитета на Агенция за социално подпомагане за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съ-финасирана от Европейския социален фонд и държавния бюджет, съгласно обособени позиции”,
Договор № BG00/ЗОП01/12/27.09.2013 г.
Възложител: Агенция за социално подпомагане

„Организиране на логистика за провеждане на информационни събития и срещи на ОИЦ Търговище и прояви  за информация и публичност по проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център в град Търговище”, Договор № BG161PO002-3.3.02-0002-C0003/12.07.2011”, финансиран по ОП „Техническа помощ”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, изпълняван от Община Търговище
Договор: Д-ОС-7/ 30.05.2012 г.
Възложител: Община Търговище

Туроператорска услуга за организиране на мероприятия” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-7.0.07-0060 по проект „Формиране на адекватни компетентности за работа с нови технологии и в конкурентна среда”, финансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013,
Договор№ EU0060-009
Възложител: Интернационални Морски Технологии ЕООД

„Осигуряване на транспорт и хотелско настаняване за организиране, провеждане и участие в B2B срещи, изложение, визити и обучения на административното тяло и членовете на клъстерa“,
Договор № BG161PO003-2.4.02-0092-C0001/Se-01/18.11.2014
Възложител: Сдружение „ Блъгарски мебелен клъстер“

Командировки в страната и чужбина- осигуряване на необходими резервации и плащания за транспорт и нощувки при командировки в страната и чужбина по изпълнение на проект по договор за безвъзмездна помощ № BG161PO003-1.1.05-0092-C001/19.09.2012
Договор № BG161PO003-1.1.05-0092-C001/Se-2  от  19.07.2013
Възложител: Биодринкс ООД