доц. д-р Ганчо Иванов Попов

Управител на ЕТ „Персонал консулт – Ганчо Попов“
Председател на УС на фондация „Човешките ресурси в България и евроинтеграцията“
и на УС на „Национално сдружение на организациите за социални услуги“.
Главен редактор и издател на списание „Фондове Програми Проекти“
и списание „Човешки ресурси“

 

Доц. д-р Ганчо Попов е роден на 5.05.1931 г. в с. Крушуна, Ловешко и е потомък на основателя на рода свещеник Иван Димитров Токмаков.
Завършва елитната за времето си Втора мъжка гимназия в София през 1948 г.
Стопанската академия „Димитър А. Цанов” в Свищов през 1954 г.
Шестмесечен курс на Министерство на външната търговия за изучаване на френски език 1968 г.
Защитава на дисертация на тема „Оценка на научните кадри” през 1978 г.
Има присъдено научно звание ст.н.с. II степен с хабилитационен труд на тема „Управление на научните кадри” през 1981 г.
Специализации:
-- Дългосрочна 6-месечна специализация в университета Екс Марсей в град Екс ан Прованс във Франция с научен ръководител проф. Пиер Кандо
- 1 месец специализация в Националния център за научни изследвания
в Париж – Франция през 1974-1975 г.;
-- 3-месечна специализация в университета Ла Сапиенца в Рим с ръководител проф. Паскуале Сандули през 1985 г.;
Научна степен и научно звание по въпросите на оценката и управлението на кадровия потенциал в България се присъждат за първи път. Дългосрочни специализации в чужбина по тези проблеми се провеждат също за първи път.
Ганчо Попов ръководи екип за участие от българска страна в научно-координационните съвещания на СИВ по управление на научните кадри, на които се обсъждаха политиките за развитие на кадровия научен потенциал.
По негова инициатива за първи път в България през 1974 г. бе проведен семинар по „Оценка на кадрите” с лектор от Франция – проф. Жан Дивирез от Центъра за обучение на ръководни кадри в Париж.
На база на опита на България по оценката и атестация на научните кадри по линия на СИВ на нашата страна в лицето на Ганчо Попов бе възложена организацията на Международен семинар, проведен в Благоевград през 1976 г. Това е мероприятие по този проблем организирано у нас и в СИВ за първи път.
Под научното ръководството на Ганчо Попов за първи път в България през 1968 г. в Научния център при Комитета за наука и технически прогрес започна изследователска, екпериментална и внедрителска работа по оценка на научните кадри.
Ръководеният от него екип от научни работници и експерти от практиката за първи път в България разработи и внедри в Развойно предприятие „Промишлена електроника”, гр. Габрово система за „Оценка на кадрите” през 1969 г., а през 1972 г. „Система за периодична оценка и насочване развитието на научноизследователските кадри в „Центъра за научна и развойна дейност по тютюна” Пловдив.
Ръководил е разработването на „Методически указания за периодична комплексна оценка на научните работници и специалистите с висше образование в организациите за внедряване”, внедрени в 22 центъра за научна, развойна и внедрителска дейност.
Усъвършенстването на системата за оценка на основата на изложените до тук експерименти бе основата през 1974 г. ръководеният от него екип да организира оценяването на 10 210 научни работници и специалисти с висше образование във всички организации за научна, развойна и внедрителска дейност в страната.
За първи път в България бе разработена и внедрена под ръководството на Ганчо Попов „Система за управление на ръководните кадри и специалистите” в ХК Варна през 1985 г. Същата година на екипа бе присъдена награда от Национален конкурс на тема „Изследване-внедряване-световно равнище”.
Автор е на издадената за първи път в България монография по проблемите на оценката на научно-изследователските кадри през 1975 г., а по-късно на 16 монографии, книги, ръководства, справочници и др. подобни самостоятелно и в съавторство по въпросите на оценката и управлението на кадровия потенциал и публикуван у нас и в чужбина над 100 статии, доклади на научни конференции, национални и международни.
Ръководил е и е участвал в 26 проекти, научно-изследователски теми и др.
По негова инициатива са учредени и регистрирани неправителствени организации:
- „Национален съюз на директорите и специалистите по персонала” през 1990 г.;
-  Фондация „Човешките ресурси в България и евроинтеграцията” - 2000 г.;
- „Национално сдружение на организациите за социалните услуги” - 2010 г.
На същите е избран за председател.
През 1990 г. за първи път у нас бе регистрирана частна фирма по въпросите на управление на човешките ресурси – „Персонал консулт” като през 1991 г. бе пререгистрирана в „Персонал консулт – Г. Попов”, на която е собственик и управител.
От 1990 г. издава списанията „Човешки ресурси” и „Справочник на счетоводителя”, а от 2005 г. и „Фондове Програми Проекти”.
В двадесет и три годишна дейност на „Персонал консулт – Г. Попов” са организирани семинари и квалификационни курсове у нас и практикуми в чужбина, като на над 6000 участници са издадени сертификати за успешно завършен курс.
Практикуми за обмен на опит и участие в конгреси са организирани с мениджъри на фирми, мениджъри човешки ресурси, главни счетоводители и др. в много страни от Европа, Азия, Африка и Америка.
По проблемите на човешките ресурси са организирани 18 национални и международни конференции.
Дискусии на кръгли маси по актуални за обществото проблеми по управление на човешките ресурси – с по 30-40 участника всяка. Конференциите и дискусиите на кръгли маси са публикувани в отделни сборници и в списание „Човешки ресурси”, като изводите и препоръките са предлагани на законодателната и изпълнителната власт.
През последните години и списание „Фондове Програми Проекти” организира дискусии и кръгли маси.
По проблемите, специализация на „Персонал консулт – Г. Попов”, са издадени над 150 книги.
На тържествена церемония с благотворителен бал-концерт от името на фондация „Човешките ресурси в България и евроинтеграцията” и списание „Човешки ресурси” се присъжда и връчва приз „Мениджър човешки ресурси” и приз „Мениджър Социални услуги”. От 2010 г. от списание „Фондове Програми Проекти” се присъжда приз „Фондове Програми Проекти”, който се връчва също с тържествена церемония, както и приз „Златно евро“.
През последните години екипът на фирмата активно работи по проекти и обществени поръчки за усвояване на средствата от ЕС.

„Казаното е един кратък синтез на 40 години творчески, изследователски, внедрителски и управленски труд. За мен е удоволствие, че през последните години обучих в практиката на фирмения мениджмънт доста колеги, които приеха опита ни, вземаха информацията и нашето ноу-хау и направиха конкурентни фирми.
Аз и сега работя със същия ентусиазъм, с много професионални контакти и участие в сдружения. Ръководя млад екип, носители на съвременни знания, с технически и езикови компетентности.
Заключителните думи да бъдат само:

Благодаря на всички, с които съм работил и работя сега!
На тях дължа всичко!
Без тях не бих постигнал нищо!“

Ганчо Попов

 S